RODO

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Drewgór S. Walczak i S-ka Spółka Jawna, ul. Myśliborska 60, 66-400 Gorzów Wlkp.

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na podany adres siedziby
  • przez e-maila: drewgor@drewgor.pl
  • telefonicznie 95 720 50 02

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie marketingu własnego), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie.

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres drewgor@drewgor.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 720 50 02

Klauzula informacyjna RODO dla Pracownika

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drewgór S. Walczak i S-ka Spółka Jawna, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 60

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem stosunku zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieleniem przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków stron z umowy o pracę. Po ustaniu zatrudnienia Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie c celu archiwizacji (do czego zobowiązują nas przepisy prawa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, medycyny pracy, szkoleniowe.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: akta osobowe oraz dokumenty mające wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek 50 lat od zakończenia stosunku pracy, dokumenty podatkowe PIT-11 - 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku, pozostałe dokumenty - 3 lata od dnia zakończenia stosunku pracy.

5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;